Prawo karne: Nieumyślne spowodowanie śmierci

Nieumyślne spowodowanie śmierci to przestępstwo opisane w art. 155 Kodeksu karnego. Wedle niego, kto nieumyślnie spowoduje śmierć drugiego człowieka podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Co to dokładnie znaczy?

Ustawodawca wychodzi ze słusznego założenia, że zabójstwo można popełnić wyłącznie umyślnie, a więc z pełną świadomością swoich czynów. Sprawca musi chcieć zabić drugiego człowieka albo przynajmniej godzić się na możliwość zaistnienia takiego skutku. Nieumyślność to natomiast forma popełnienia czynu zabronionego, która karana jest tylko w przypadkach wskazanych w ustawie karnej. Polega na popełnieniu czynu nieintencjonalnie kierując się lekkomyślnością lub ulegając niedbalstwu. Lekkomyślność zakłada, że sprawca wprawdzie przewidywał, że jego zachowanie może być niebezpieczne dla życia ofiary, ale godził się na jej śmierć. Słowo „godził się” jest kluczowe i w praktyce prawa karnego jego interpretacja może przesądzać o krótszym lub zdecydowanie dłuższym pobycie w więzieniu przez oskarżonego. Drugą formą nieumyślności jest niedbalstwo. W tym wypadku chodzi o zachowania, które mieszczą się w zwyczajnych, przyjętych w danych okolicznościach zasadach ostrożności, które rozgarnięty człowiek powinien znać. Stwierdzenie tego oczywiście nie zawsze jest proste i bezproblemowe.

Wskazuje się także, że między zachowaniem sprawcy a skutkiem w postaci śmierci człowieka musi istnieć oczywisty związek przyczynowo-skutkowy. Nieumyślne zachowanie sprawcy musi być wystarczające do tego, żeby spowodować śmierć drugiego człowieka.

Tanią kancelarię prawną w Warszawie możesz poszukać za posednictwem www.BazaDoradcow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *